۱۳۹۳ شهریور ۱۰, دوشنبه

من مرده ام
و این را فقط
من می دانم و تو
تو
که چای را تنها در استکان خودت می ریزی

گروس عبدالملکیان